Services

Language Services


language Assistance Services

Santa Clara Valley Healthcare (SCVH) offers free language assistance services to patients, their families, and the public 24 hours a day, 7 days a week. Interpreter services are available in more than 200 languages, including Spanish, Vietnamese, Chinese, Tagalog, Punjabi, Farsi, and sign language. We can also translate written SCVH materials into your preferred language and provide written materials in alternative formats, such as braille or large print.

For questions or to request free language assistance services, please call (888) 334-1000 (TTY: 711).

If you have a complaint about language assistance services, please call (800) 351-1818 or (408) 885-4826 (TTY: 711), or follow the instructions on our Complaints & Grievances webpage. You may also submit a complaint to:

     California Department of Public Health
     San Jose District Office
     100 Paseo de San Antonio, Suite 235
     San Jose, CA 95113
     Phone: (408) 277-1784 or (800) 554-0348 (TTY: 711)

If you would like to view our full language assistance services policy, you may access it here: SCVH Language Assistance Services Policy


SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

Santa Clara Valley Healthcare (SCVH) ofrece servicios gratuitos de asistencia de idiomas a los pacientes, sus familiares y al público en general las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Disponemos de servicios de interpretación en más de 200 idiomas, incluidos español, vietnamita, chino, tagalo, punjabi, farsi y lenguaje de señas. También podemos traducir materiales escritos de SCVH a su idioma de preferencia y proporcionar materiales escritos en formatos alternativos, como braille o letra grande.

Si tiene preguntas o desea solicitar servicios gratuitos de asistencia de idiomas, llame al (888) 334-1000 (TTY: 711).

Si tiene alguna queja sobre los servicios de asistencia de idiomas, llame al (800) 351-1818 o al (408) 885-4826 (TTY: 711), o siga las instrucciones de nuestra página web Quejas y reclamaciones. También puede enviar una queja al Departamento de Salud Pública de California:

     California Department of Public Health
     San Jose District Office
     100 Paseo de San Antonio, Suite 235
     San Jose, CA 95113
     Teléfono: (408) 277-1784 o (800) 554-0348 (TTY: 711)

Si desea consultar nuestra política completa de servicios de asistencia de idiomas, puede acceder a ella aquí: SCVH Language Assistance Services Policy


Dịch vụ dịch thuật

Santa Clara Valley Healthcare (SCVH) cung cấp những dịch vụ giúp đỡ ngôn ngữ miễn phí cho bệnh nhân, gia đình của họ, và công chúng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Những dịch vụ thông dịch cung cấp hơn 200 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, Việt, Hoa, Tagalog, Punjabi, Farsi, và ngôn ngữ ký hiệu. Chúng tôi có thể thông địch những tài liệu của SCVH theo yêu cầu của quí vị và cung cấp các tài liệu bằng những thể loại khác, như braille hoặc in chữ cỡ to.

Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu những dịch vụ giúp đỡ ngôn ngữ miễn phí, xin gọi (888) 334-1000 (TTY: 711).

Nếu quí vị có một than phiền về những dịch vụ giúp đỡ ngôn ngữ, xin gọi (800) 351-1818 hoặc (408) 885-4826 (TTY: 711), hoặc làm theo những chỉ dẫn ở Trang Than Phiền và Bất Bình Complaints & Grievances webpage. Quí vị cũng có thể nộp thơ than phiền đến:

     California Department of Public Health
     San Jose District Office
     100 Paseo de San Antonio, Suite 235
     San Jose, CA 95113
     Điện Thoại: (408) 277-1784 hoặc (800) 554-0348 (TTY: 711)

Nếu quí vị muốn xem chính sách đầy đủ của chúng tôi về những dịch vụ giúp đỡ ngôn ngữ, quí vị có thể xem tại đây: SCVH Language Assistance Services Policy


翻譯服務

Santa Clara Valley Healthcare (SCVH) 提供患者、患者家人和一般大眾每週 7 天、每天 24 小時免費語言服務。有200 多種語言的口譯服務提供,包括西班牙語、越南語、中文、他加祿語、旁遮普語、波斯語和手語。 我們還可以將書面 SCVH 材料翻譯成您偏好的語言,並提供其他格式的書面材料,例如盲文或大字體印刷。

如有疑問或要求免費語言協助服務,請致電 (888) 334-1000 (TTY: 711)。

如果您對語言協助服務有任何投訴,請致電 (800) 351-1818 或 (408) 885-4826 (TTY: 711),或者依照我們的投訴和抱怨網頁上的說明進行操作。 您也可以向以下地址投訴:

     California Department of Public Health
     San Jose District Office
     100 Paseo de San Antonio, Suite 235
     San Jose, CA 95113
     電話: (408) 277-1784 或 (800) 554-0348 (TTY: 711)

如果您想查看我們完整的語言協助服務政策,您可以進入此處:SCVH Language Assistance Services Policy


翻译服务

Santa Clara Valley Healthcare (SCVH) 提供患者、患者家人和一般大众每周7天、每天24小时免费语言服务。有200多种语言的口译服务提供,包括西班牙语、越南语、中文、他加禄语、旁遮普语、波斯语和手语。 我们还可以将书面 SCVH 材料翻译成您偏好的语言,并提供其他格式的书面材料,例如盲文或大字体印刷。

如有疑问或要求免费语言协助服务,请致电(888) 334-1000 (TTY: 711)。

如果您对语言协助服务有任何投诉,请致电 (800) 351-1818 或 (408) 885-4826 (TTY: 711),或者依照我们的投诉和抱怨网页上的说明进行操作。 您也可以向以下地址投诉:

     California Department of Public Health
     San Jose District Office
     100 Paseo de San Antonio, Suite 235
     San Jose, CA 95113
     电话: (408) 277-1784 或 (800) 554-0348 (TTY: 711)

如果您想查看我们完整的语言协助服务政策,您可以进入此处:SCVH Language Assistance Services Policy


ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ

ਸਾਂਟਾ ਕਲੈਰਾ ਵੈਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (Santa Clara Valley Healthcare, SCVH) ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ, ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਵਿਯਤਨਾਮੀ, ਚੀਨੀ, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ SCVH ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਂਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (888) 334-1000 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (800) 351-1818 ਜਾਂ (408) 885-4826 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ Complaints & Grievances (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਲਾਹਮੇ) ਵੈਬਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

    California Department of Public Health
    San Jose District Office
    100 Paseo de San Antonio, Suite 235
    San Jose, CA 95113

    ਫ਼ੋਨ: (408) 277-1784 ਜਾਂ (800) 554-0348 (TTY: 711)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋSCVH Language Assistance Services Policy


mga serbisyo sa tulong sa wika 

Ang Santa Clara Valley Healthcare (SCVH) ay nag-aalok ng libreng mga serbisyo sa tulong sa wika sa mga pasyente, kanilang mga pamilya, at sa publiko 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Ang mga serbisyo ng interpreter ay makukuha sa higit sa 200 wika, kabilang ang Espanyol, Vietnamese, Chinese, Tagalog, Punjabi, Farsi, at sign language. Pwede rin naming isalin ang nakasulat na mga materyal ng SCVH sa iyong gustong wika at magbigay ng mga nakasulat na materyal sa alternatibong mga pormat, tulad ng braille o malalaking print.

Para sa mga tanong o para humingi ng mga libreng serbisyo sa tulong sa wika, pakitawagan ang (888) 334-1000 (TTY: 711).

Kung may reklamo ka tungkol sa mga serbisyi sa tulong sa wika, pakitawagan ang (800) 351-1818 o (408) 885-4826 (TTY: 711), o sundin ang ang mga tagubilin sa aming webpage ng mga Reklamo at Grievances. Maaari kang magsumite ng reklamo sa:

    California Department of Public Health
    San Jose District Office
    100 Paseo de San Antonio, Suite 235
    San Jose, CA 95113

    Telepono: (408) 277-1784 o (800) 554-0348 (TTY: 711)

Kung gusto mong makita ang aming patakaran sa kumpletong mga serbisyo sa tulong sa wika, maaari mo itong i-access dito: SCVH Language Assistance Services Policy


SCVH Language Assistance Services Policy